Verwerker

Paas B.V. is de zogeheten Verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Dit houdt in dat de Verantwoordelijken (i.c. Woningbouwcorporaties) beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Verantwoordelijken hebben met Paas B.V. een Verwerkerovereenkomst afgesloten. Paas B.V. heeft met toestemming van de Verantwoordelijke met alle sub-Verwerkers gelijkluidende Sub-Verwerkerovereenkomsten afgesloten. 

Paas B.V. is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Avg en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Verantwoordelijke

Paas B.V. is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Dit houdt in dat Paas B.V. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Dit geldt voor de gegevens van klanten. leveranciers en medewerkers.

Persoonsgegevens

Paas B.V. verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de Avg. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Paas B.V. verwerkt in opdracht van woningbouwverenigingen gegevens voor het maken van afspraken met bewoners. 

Grondslag van de verwerking

Paas B.V. kan het gebruik van uw persoonsgegevens baseren op de grondslag uit artikel 6 onder b Avg. Paas B.V. verwerkt deze gegevens niet voor andere doeleinden. 

Beveiliging persoonsgegevens

De Verantwoordelijken verplichten Paas B.V. om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Paas B.V. heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen:

Vastgesteld beveiligingsbeleid dat ook is geïmplementeerd Inbraakalarm Kluis voor opslag van gegevensbestanden Logische toegangscontrole m.b.v. iets wat iemand weet (wachtwoord/pincode) Controle van toegekende bevoegdheden

Bewaartermijn persoonsgegevens

Paas B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan is afgesproken in de Verwerkerovereenkomst en persoonsgegevens waarvan zij Verantwoordelijke is niet langer dan 2 jaar nadat de overeenkomst is afgerond. 

Uw privacyrechten

U heeft bij de Verantwoordelijke recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de Avg) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de Avg).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Paas B.V. in hoedanigheid van Verantwoordelijke verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Paas B.V. zal uw verzoek binnen een redelijke termijn behandelen (4 weken).

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u bij Paas B.V. een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 Avg).

U kunt, in een aantal gevallen, Paas B.V. vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 Avg).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Paas B.V. van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 Avg). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u Paas B.V. verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 Avg).

Voor alle persoonsgegevens die Paas B.V. verwerkt in de hoedanigheid als Verwerker, verwijst Paas B.V. u naar de Verantwoordelijke (woningbouwvereniging). 

Vragen en/of contact

Voor vragen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met Paas B.V., via info@paasbv.com